Jak na darování nemovitosti

Jak na darování nemovitosti

Darování nemovitosti je bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitosti. Nejčastěji se nemovitosti darují mezi příbuznými, a to proto, že darování je mnohem levnější i rychlejší než jiné formy převodu nemovitosti.

Velmi často proto lidé volí darování místo dědění. Obdarovaní se tak vyhnou dlouhým dědickým řízením i možným sporům, na druhé straně darující má možnost ještě za života svůj majetek rozdělit dle vlastních představ. Jak tedy darovat nemovitost?

Obsah darovací smlouvy a postup darování nemovitosti

Darovací smlouva na nemovitost musí být písemná a podepsaná oběma stranami. Základními součástmi darovací smlouvy na pozemek, byt či jinou nemovitost jsou identifikace smluvních stran, účelu smlouvy a předmětné nemovitosti včetně souvisejících pozemků, věcných břemen atd. Podívejte se na náš vzor darovací smlouvy na byt.

Zde je důležité zmínit, že i obdarovaný musí s darem souhlasit a být obeznámen s právním i faktickým stavem nemovitosti. Mnohdy může být zanedbaná či věcnými břemeny zatížená nemovitost takříkajíc danajským darem.

Po sepsání a podepsání darovací smlouvy je potřeba připravit a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Úřad o přijetí návrhu rozhodne do 30 dní. Jestli návrhu vyhoví, stává se obdarovaný novým majitelem nemovitosti. Jestli naopak najde úřad v návrhu na vklad do katastru nedostatky, vyzve vás k jejich nápravě.

Právo na dožití

Jelikož darování nemovitosti velmi často nahrazuje dědění, můžete se setkat s tím, že si darující stanoví podmínku věcného břemena – práva na dožití. Toto břemeno musí být uvedeno v darovací smlouvě. Velmi se doporučuje smluvně ukotvit i praktický průběh využívání nemovitosti darujícím, zejména pak kdo bude hradit energie, opravy atp., případně jakou část nemovitosti bude využívat dárce a jakou část naopak obdarovaný.

Po úmrtí dárce věcné břemeno práva na dožití zaniká. Obdarovaný musí pouze informovat katastrální úřad a požádat o výmaz tohoto břemene.

Kdy a jaká daň se platí?

U jakéhokoli převodu nemovitosti vám „hrozí“ placení tří různých daní. V případě darování je ale český daňový systém nejbenevolentnější.

  1.   Daň z nabytí nemovitosti: Tato daň se platí pouze v případě úplatného nabytí; v případě darování ji proto vůbec neplatíte.
  2.   Daň z příjmu: Dar představuje příjem, který se musí danit. Nicméně jestli darování nemovitosti probíhá v přímé nebo vedlejší rodinné linii, případně mezi partnery, kteří žijí ve společné domácnosti minimálně jeden rok před obdarováním, je tento dar osvobozen od daně z příjmu. V případě darování nemovitosti nepříbuzným osobám musíte tento dar uvést do daňového přiznání jako příjem a zdanit ho. Daň z příjmu zároveň nahrazuje dnes již neexistující darovací daň
  3.   Daň z nemovitých věcí: Této dani se nevyhnete, platí ji každý rok všichni majitelé nemovitostí.

Speciální situací je pak přeprodej nemovitosti, kterou jste získali darem od příbuzného. Pakliže chcete tuto nemovitost prodat do 5 let od jejího nabytí, budete muset zaplatit daň z příjmu.

Odvolání daru dárcem nebo obdarovaným

I v případě darování může dojít k nekalým úmyslům, a to jak na straně darujícího, tak obdarovaného. Zákon proto chrání obě smluvní strany a umožňuje za určitých podmínek odvolání daru.

Dárce může požadovat vrácení daru ve dvou případech: pakliže se dárce dostane do hmotné nouze, anebo obdarovaný hrubě poruší mravy. Do tzv. hrubého porušení mravů spadají kromě fyzických či psychických útoků na dárce i situace, kdy obdarovaný o nemovitost nepečuje, porušuje zákon, propadne závislostem, odmítne pomoct darujícímu v nouzi a podobně. Jednotlivé případy vždy posuzuje soud.

Naopak, jestli dárce obdarovaného neupozorní na vážné faktické či právní vady nemovitosti, může ji obdarovaný vrátit. Mnohdy jde o situace, kdy je nemovitost z různých důvodů neobyvatelná a rekonstrukce by byla nepřiměřeně drahá. Jestli je obdarovaný v exekuci, měl by o tom dárce informovat a dar včas odmítnout – jinak by se exekuce vztáhla i na darovanou nemovitost.

Výjimečně může darování nemovitosti napadnout i třetí osoba – zpravidla tzv. neopominutelný dědic. Mezi neopominutelné dědice patří pouze potomci. I když nové zákony směřují k posílení vůle majitele, vlastní potomky nemůžete při darování zcela vynechat. Ti mají vždy nárok na povinný díl, který určuje zákon procentem z hodnoty nemovitosti. Výjimku pak tvoří pouze vydědění potomci.

Prodávate nemovitost?
Získejte až o 10% vyšší cenu

Nechte si od nás doporučit ověřeného makléře, opravodovného specialistu v oboru,
s nejlepší nabídkou v dané lokalitě.

Jakou nemovitost prodáváte?

Byt
Dům
Pozemek
Jiné

Vybíráme z 11 737 realitních makléřů z celé ČR. Doporučíme vám pouze ty kvalitní,
s nejlepší nabídkou v dané lokalitě. Finální volba je čiste na vás.
Naše srovnání je nezávazné a zdarma.

Publikováno: 13.8.2020

Poslední aktualizace: 13.8.2020

Téma: Darovací daň Darovací smlouva na nemovitost Převod nemovitosti Daň z nabytí nemovitosti

Související články

Výpočet daně z nemovitosti - kdy a jak se platí

Téma: Daň z nabytí nemovitosti Daň z převodu nemovitosti Ceny nemovitostí

Pořídili jste si vlastní nemovitost? V tom případě z ní každý rok budete odvádět daň z nemovitých věcí. Zjistěte, kolik budete platit a jak správně daňové přiznání podat.

Přečíst článek

Proč využít advokátní úschovu

Téma: Notářská úschova Advokátní úschova Bankovní úschova Úschova u realitní kanceláře Převod nemovitosti

Při převodu nemovitosti operují obě smluvní strany s vysokými částkami. Kromě sepsání kupní smlouvy a návrhu na vklad do katastru je důležité dbát zvýšené opatrnosti i při převodu částky za nemovitost. Přečtěte si o tom více.

Přečíst článek

Jak na převod nemovitosti?

Téma: Kupní smlouva na nemovitost Přepis nemovitosti Převod nemovitosti Katastr nemovitostí Advokátní úschova Dědická daň Darovací smlouva na nemovitost Daň z nabytí nemovitosti

Převod nemovitosti je poměrně komplikovaný proces, který vyžaduje vysokou míru pozornosti. Jaké jsou jednotlivé kroky převodu nemovitosti a s jakými problémy se můžete setkat? Dozvíte se tady.

Přečíst článek

Mohli jste nás vidět
v těchto médiích