Toto jsou všeobecné smluvní podmínky pro návštěvníky služby FérMakléři.cz (dále jen „Podmínky“) na stránkách domény (a jejích poddomén) www.fermakleri.cz (dále jen „Server“) provozovaného společností FÉRmakléři.cz s.r.o., IČO: 29373557, Spisová značka: C 288198 vedená u Městského soudu v Praze, Sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Poskytovatel“).

1. Popis služby FérMakléři.cz

 1. Tyto smluvní podmínky se vztahují ke službám Poskytovatele webové stránky www.fermakleri.cz. Není-li dále stanoveno jinak, vztahují se na tyto smluvní podmínky a využívání služby ust. zák.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále také „OZ“).
 2. Službou se rozumí služba poskytovaná Poskytovatelem prostřednictvím webové stránky www.fermakleri.cz a odvozených domén třetí a vyšší úrovně, která slouží ke zprostředkování příležitostí na trhu s nemovitostmi a propojování Poptávajících s Makléři, kteří získali od našich klientů kladné hodnocení (pro účely těchto všeobecných smluvních podmínek také „Služba“).
 3. Poptávajícím se pro účely těchto Podmínek myslí fyzická či právnická osoba, která vyplní formulář na našich webových stránkách www.fermakleri.cz nebo odvozené doméně třetí a vyšší úrovně (dále jen „Formulář“), mající zájem využít Službu za účelem prodeje či pronájmu nemovité věci.
 4. Služba ve vztahu k Poptávajícímu slouží ke zprostředkování nabídek Makléřů a kontaktů na ně za účelem navázání spolupráce Poptávajícího (fyzická nebo právnická osoba, která poptává makléřské služby, dále jen “Poptávající”) a registrovaného poskytovatele služeb (dále jen “Makléř”).
 5. Využití Služby Poptávajícím je možné pouze za podmínky souhlasu Poptávajícího s těmito Podmínkami, který vyjadřuje využíváním Služby a dále výslovně zaškrtnutím odpovídajícího políčka před odesláním Formuláře Poptávajícího skrze webovou stránku www.fermakleri.cz nebo odvozené domény třetí a vyšší úrovně, s upřesňujícími informacemi k prodávané nemovité věci (dále také jako „Formulář“).
 6. Odesláním Formuláře s námi uzavíráte smlouvu o poskytování Služeb a vyjadřujete vůli využít Službu a projevujete tak svůj bezvýhradný souhlas s těmito Podmínkami. Vezměte, prosíme, na vědomí, že máme právo ověřit si pravost a vážnost Vašeho zájmu o využití naší Služby prostřednictvím telefonického hovoru. V případě, že tomu tak nebude (např. telefonní číslo bude neplatné, naši Službu jste si nechtěli objednat atd.), bereme to tak, že smlouva o poskytování Služeb mezi námi nikdy nevznikla.
 7. Služba je poskytována Poptávajícímu zcela zdarma, a to včetně odeslání Formuláře, zaslání nabídek Poskytovatelem Poptávajícímu atp.

2. Práva a povinnosti Poptávajícího a Poskytovatele

 1. Poptávající se zavazuje, že:
  • neeticky nezneužije či nevyužije Službu či jakýmkoliv jiným způsobem nezneužije Službu k jinému účelu, než je určena;
  • vědomě či nedbalostně nepoškodí Poskytovatele (např. uvedením nepravdivých či zavádějících informací);
  • nezpůsobí jakoukoliv újmu Poskytovateli (včetně neoprávněného užívání obchodního jména, loga etc.);
  • zneužití služby, které zjistí, neprodleně oznámí Poskytovateli;
  • poskytne pravdivé hodnocení realitních služeb Makléře i Služby Poskytovatele.
 2. Poskytovatel je oprávněn Poptávajícího kontaktovat za účelem doplnění nebo ověření Poptávky, hodnocení Služby, zjištění hodnocení Makléřem poskytovaných či poskytnutých realitních služeb

3. Podmínky poskytování Služby a zpracování osobních údajů

 1. Poptávající souhlasí s tím, aby v případě, že v souvislosti se Službou nebo v důsledku využití Služby uzavře smlouvu kupní, smlouvu o převodu družstevního podílu, smlouvu o smlouvě budoucí, rezervační smlouvu, zprostředkovatelskou smlouvu, úschovní smlouvu, nebo jinou obdobnou smlouvu týkající se prodeje či pronájmu nebo podnájmu nemovité věci, či prodeje podílu v bytovém družstvu, Makléř poskytl kopii všech těchto uzavřených smluv Poskytovateli, a to za účelem vedení evidence Poskytovatele a vyrovnání vzájemných nároků Poskytovatele a Makléře. Poptávající se zavazuje, že v případě, že jej o to Poskytovatel požádá, poskytne mu kopie výše uvedených smluv sám. Smlouvy budou upraveny tak, aby neobsahovaly identifikaci kupujícího či nájemce ani žádné další smluvní strany vyjma Poptávajícího a Makléře.
 2. Poptávající bere na vědomí, že za účelem plnění smlouvy o poskytování Služby budou jeho osobní údaje, které nám v rámci smluvního vztahu poskytne, předány třetím osobám, zejména Makléřům.
 3. Poptávající rovněž bere na vědomí, že za účelem plnění smlouvy o poskytování Služby může Poskytovatel kontaktovat Poptávajícího či umožnit spojení Poptávajícího s Makléřem prostřednictvím nahrávaných telefonických hovorů nezbytných k plnění uvedené smlouvy.
 4. Pokud Poptávající při odsouhlasení těchto smluvních podmínek vyjádřil souhlas i se zasíláním obchodních sdělení třetích stran, může mu Poskytovatel čas od času zaslat nabídku na zboží či služby i jiných osob než Poskytovatele. Poptávající si je vědom toho, že souhlas dle předchozí věty je dobrovolný a Poptávající je oprávněn jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně nebo elektronickou formou na email info@fermakleri.cz. Za odvolání souhlasu bude považováno i odhlášení se ze zasílání obchodních sdělení umožněné většinou v patičce zaslaného reklamního e-mailu. V opačném případě může Poskytovatel Poptávajícímu na základě svého oprávněného zájmu zasílat pouze svá obchodní sdělení na obdobnou službu, kterou Poskytovatel Poptávajícímu na základě těchto podmínek poskytuje, a to v rámci legitimního očekávání Poptávajícího
 5. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.

4. Vyloučení odpovědnosti

 1. Poskytovatel Službu poskytuje Poptávajícímu jako nenárokovou, tudíž Poptávající nemá nárok na jakoukoliv záruku za poskytnuté Služby (zejména funkčnost a dostupnost). Poskytovatel neručí Poptávajícímu ani jiné osobě za újmu způsobenou v souvislosti se Službou. Poskytovatel neručí a nenese žádnou odpovědnost za smluvní vztah vzniklý mezi Makléřem a Poptávajícím. Poskytovatel může kdykoliv i bez udání důvodu od poskytování služby Poptávajícímu odstoupit, či poskytování Služby zrušit. V případě odstoupení od poskytování Služby Poptávajícímu, nemá Poptávající nárok na jakoukoliv náhradu újmy, ušlého zisku atp.
 2. Poptávající v případě poskytnutí nepravdivých či zavádějících informací Poskytovateli či Makléři odpovídá za vzniklou újmu.

5. Závěrečná ustanovení

 1. Změna právního vztahu mezi Poptávajícím a Poskytovatelem, stejně jako odchýlení se od těchto smluvních podmínek, je možné jen na základě písemné smlouvy či dohody s Poskytovatelem.
 2. Poskytovatel může měnit tyto smluvní podmínky dle svého uvážení. Pro Poptávajícího platí vždy ta verze Podmínek, kterou odsouhlasil v okamžiku odeslání Formuláře (Všeobecné smluvní podmínky pro návštěvníky stránek platné do 23.6.2019).
 3. Všechny spory, které vzniknou z těchto smluvních podmínek anebo v souvislosti s nimi, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.

Tyto smluvní podmínky jsou účinné od 24.6.2019.