Stránky www.fermakleri.cz provozuje společnost FÉRmakléři.cz s.r.o., IČO: 29373557, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 288198 (dále také jako “Správce“), která jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Správcem.

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOZOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOZOÚ, přičemž tyto osobní údaje Správce shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu nezbytném pro stanovený účel zpracování

Pokud dojde k jakékoliv změně Vašich osobních údajů, sdělte nám to prosím. Pomůžete nám tak uchovávat Vaše osobní údaje aktuální a v souladu s požadavky příslušných právních předpisů.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje poptávajících zpracováváme v tomto rozsahu:

 • Jméno a příjmení.
 • Telefonní číslo.
 • E-mailová adresa.
 • Bydliště a datum narození případně rodné číslo (pouze u poptávajících, u kterých dojde k podání návrhu na vklad).
 • Specifikace a fotografie prodávané nemovitosti.
 • Technické údaje, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, či přibližná lokace, aktivita uživatele stránek.

U uživatelů – makléřů dále zpracováváme:

 • IČO (případně zaměstnavatel)
 • S jakou realitní kanceláří spolupracují (resp. kterou realitní kanceláří jsou zplnomocněni k uzavírání smluv)
 • E-mailový a telefonický kontakt
 • Fotografický záznam (profilové foto makléře)
 • Certifikáty ze školení.

K čemu Vaše osobní údaje používáme

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy o poskytování našich služeb, zejména k:

 • ověření zájmu o zprostředkování kontaktu na makléře a jejich nabídek (zájem o naši službu ověřujeme neprodleně telefonicky po obdržení formuláře během pracovního dne);
 • doplnění dalších podstatných informací k předmětu prodeje a okolností, které by měl makléř znát;
 • zjištění a záznam informace, kdy bude prodej pro prodávajícího aktuální;
 • předání informací o poptávajícím (pouze jméno a příjmení) a jeho nemovitosti vybranému makléři;
 • průběžná kontrola komunikace a spolupráce poptávajícího s makléři (včetně například toho, zda již je nemovitost vystavená na realitním serveru, zda již byl podán návrh na vklad, jestli byla již nemovitost prodána, apod.);
 • zajištění hodnocení naší služby a také služby makléře;
 • zkvalitňování designu a funkčnosti stránek na základě toho, co uživatelé na stránkách dělají;
 • u uživatelů – makléřů také používáme osobní údaje za účelem prezentace makléřů a jejich služeb a kontaktních údajů poptávajícím;
 • za účelem informování poptávajícího při změně na listu vlastnictví.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že Vaše osobní údaje můžeme i po odpadnutí důvodů pro jejich zpracování uvedených výše dále zpracovávat:

 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje (zpravidla zpracování pro účely vedení účetnictví a daňové evidence);
 • v anonymizované a agregované podobě pro statistické a analytické účely;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Zdroje osobních údajů a způsob jejich zpracování

Osobní údaje získáváme prostřednictvím webových formulářů na našich stránkách, telefonického rozhovoru, nebo z veřejných evidencí (např. katastr nemovitostí).

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automaticky. Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás na prvním místě, a proto je ochrana Vašich osobních údajů technicky a organizačně zabezpečena v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Vaše osobní údaje nemáme v úmyslu předávat do třetích zemí, tedy mimo státy Evropské unie. Pokud k takovému předání u některých zpracovatelů dochází, činíme tak jedině v souladu s pravidly a předpisy na ochranu osobních údajů.

V rámci automatizovaného zpracování nedochází k profilování ani automatizovanému individuálnímu rozhodování, které má pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, a to s výjimkou profilování u uživatelů – makléřů, u nichž zpracováváme hodnocení na základě zkušeností poptávajících.

Doba, po kterou osobní údaje zpracováváme

Vaše data uchováváme po dobu 20 měsíců od jejich zjištění, respektive od vyplnění poptávkového formuláře.

Osobní údaje makléřů uchováváme po celou dobu trvání spolupráce a poté ještě 20 měsíců.

Osobní údaje sdělené poptávajícími, u kterých se nám nepodaří ověřit pravost a vážnost vůle využít naši službu dle článku 1. odst. 6. všeobecných smluvních podmínek pro poptávající, automaticky mažeme po 1 měsíci od vyplnění webového formuláře.

Osobní údaje našich klientů rovněž uchováváme po uplynutí lhůt uvedených v tomto dokumentu po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy vztahující se k vedení účetnictví, archivnictví a spisové služby. V případě nevypořádaných pohledávek budeme rovněž zpracovávat tyto osobní údaje po dobu trvání zákonné promlčecí lhůty.

Kde jsou osobní údaje uchovávány

Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány centrálně na serverech, které se nachází na území České republiky, která je členem Evropské Unie. Servery, kde jsou data uchovávána, se nachází v data centru společnosti INTERNET CZ, a.s. se sídlem Ktiš 2, 384 03 Ktiš, Česká republika. Zpracovatel Sendgrid uchovává data na serverech mimo Evropskou unii, ovšem jsou zabezpečeny v souladu s GDPR.

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje můžeme pro zajištění výše popsaných účelů poskytnout ke zpracování také dalším zpracovatelům, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Spolupracující zpracovatele si pečlivě vybíráme s ohledem na to, aby Vaše osobní údaje byly vždy v bezpečí a byl zachován stejný standard ochrany Vašich osobních údajů jaký Vám poskytujeme my.

Vaše osobní údaje mohou být předávány následujícím kategoriím příjemců či zpracovatelů: poskytovatelé IT a technických řešení pro náš web, provozovatel redakčního systému webu, poskytovatel e-mailového klienta, poskytovatel mailingových služeb, poskytovatel služby kontrola změn v katastru nemovitostí, zpracovatelé databází, provozovatel klientského centra, poskytovatel telekomunikačních služeb, marketingová a PR agentura, subjekty poskytující právní, daňové a účetní služby

Těmto příjemcům či zpracovatelům zpřístupňujeme Vaše osobní údaje jen v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jejich povinnosti. Vaše osobní údaje neprodáváme ani je nezapůjčujeme za úplatu. Vezměte, prosíme, na vědomí, že Vaše osobní údaje mohou být na žádost zpřístupněny orgánu veřejné správy.

Zvláštní ustanovení ke zpracování osobních údajů při nahrávání telefonických hovorů

Pokud není v této části Informací o zpracování osobních údajů stanoveno jinak, platí zbylá ustanovení tohoto dokumentu i na nahrávání telefonických hovorů.

Správce může za účelem výkonu smluvních práv a plnění smluvních povinností ze smlouvy o poskytování služeb správce uzavřené se svými klienty, kterými jsou poptávající a makléři, jakož i za účelem evidování a provádění změn smlouvy o poskytování služeb správce, nahrávat telefonické hovory s klienty a mezi klienty, které jsou vedeny přes naše spojovací centrum.

S ohledem na to, že se jedná o telefonický hovor, nelze dopředu přesně určit, jaké osobní údaje budou námi zpracovávány. Vzhledem k povaze námi nabízené služby se bude jednat pravděpodobně o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, v případě podnikatelů DIČ, adresa, údaje o nemovitosti, údaje ke zprostředkovanému obchodu s nemovitostí aj.

Záznamy telefonických hovorů budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k plnění smlouvy mezi námi, případně po dobu, v rámci které můžeme dle příslušných právních předpisů uplatnit vůči sobě práva a nároky z takové smlouvy. Za tímto účelem máme právo si v pravidelných intervalech ověřovat, zda transakce ohledně nemovitosti stále trvá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že nahrávky telefonních hovorů mohou být zpřístupněny osobám poskytujícím služby call centra, služby práce se zákazníky či osobám zajišťujícím technický provoz našeho telefonního centra. Vždy však pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění plnění naší Služby.

Jak pracujeme s tzv. „cookies“

Správce služeb, které jsou poskytovány prostřednictvím webových stránek na doménách fermakleri.cz prohlašuje, že používá soubory zvané „cookies“, které jsou uloženy na zákazníkově počítači. Správce je oprávněn využívat služeb třetích stran, např. za účelem shromažďování statistických údajů.

Co jsou to soubory cookies?

Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy v prohlížeči, nebo na hard disku uživatelova počítače. Při každé další návštěvě dané webové stránky, cookies povolí identifikaci uživatele a přizpůsobí stránku jeho preferencím. Bližší informace o Cookies naleznete zde: Wikipedie.

Proč používáme Cookies?

Soubory Cookies využíváme zejména pro zlepšování fungování našeho webu a optimalizaci výkonnosti našich reklam v rámci jednotlivých marketingových kanálů, čímž zvyšujeme spokojenost poptávajících a makléřů, kteří naše služby využívají.

„Cookies“ jsou používány konkrétně pro následující účely:

 1. Konfigurace stránky – povolují nastavit vlastnosti a služby na stránce
 2. Autentifikace – poskytují informaci, že uživatel je on-line, takže webová stránka může zobrazit informace a vlastnosti již dříve uživatelem zadané.
 3. Analýzy a studie chování uživatele – umožňují nahlédnout do preferencí uživatele a prostřednictvím jejich analýzy je možné zlepšovat a rozvíjet produkty a služby. Informace jsou sbírány anonymně, bez osobních dat jednotlivých uživatelů.
 4. Vyhodnocování úspěšnosti marketingových kampaní a online inzerce

Jaké soubory cookies používáme?

Soubory využívané na našich stránkách mohou být rozděleny na následující typy:

 1. Analytické – analytické „cookies“, které sbírají informace o tom, jak uživatel využívá webovou stránku, o typu webové stránky, ze které byl návštěvník přesměrován, o počtu návštěv uživatele a o statistikách webové stránky. Tyto soubory nezaznamenávají osobní data, ale jsou používány pro shromažďování statistik webové stránky.
 2. Dočasné – „cookies“ používané k uložení informací o relacích. Soubory s informacemi o relacích umožňují navádění po webové stránce, aniž by uživatel musel vkládat ty samé informace, které už byly vloženy. Po ukončení prohlížeče jsou soubory smazány.
 3. Trvalé – zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Jak zakázat nebo zablokovat cookies?

V souladu s příslušnými ustanoveními novelizovaného zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích s účinností od 1. ledna 2012, má zákazník právo se rozhodnout, zda povolí „cookies“ na svém zařízení a to prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Zákazník, který nezměnil nastavení nainstalovaného programového vybavení ve svém počítači, souhlasí s ukládáním „cookies“ ve svém zařízení. Pod textem je uvedeno několik odkazů, které vám mohou pomoci při konfiguraci „cookies“ v nejčastěji používaných prohlížečích:

 1. Google Chrome
 2. Internet Explorer
 3. Mozilla Firefox
 4. Safari
 5. Opera

Další poučení

Jste oprávněni požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Máte právo na jednu bezplatnou kopii zpracovávaných osobních údajů, za další kopie jsme Vám oprávněni účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování; za vznesení námitky bude považováno i odhlášení se ze zasílání newsletterů či reklamních sdělení (většinou umožněné ve spodní části zaslaného newsletteru).

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to zasláním odvolání Vašeho souhlasu na e-mail: info@fermakleri.cz, nebo na adresu našeho sídla uvedenou výše. Pokud jste nám udělili souhlas se zasíláním newsletterů či obchodních sdělení, bude za odvolání souhlasu považováno i odhlášení se ze zasílání newsletterů či obchodních sdělení (většinou umožněné ve spodní části zaslaného e-mailu); vezměte, prosíme, na vědomí, že odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu před jeho odvoláním;

Rovněž máte v případě údajů zpracovávaných na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy právo na jejich přenositelnost k jinému správci.

V případě, že zjistíte nebo se budete domnívat, že naše společnost nebo smluvní zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, jste oprávněni:

 • požádat naši společnost nebo smluvního zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, aby naše společnost nebo smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména jste oprávněni požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Vždy Vás musíme bez zbytečného odkladu informovat o vyřízení Vaší žádosti. Máte právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (https://www.uoou.cz/). Pokud je Vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání, případně místo údajného porušení ochrany osobních údajů mimo Českou republiku, můžete se obrátit na dozorový úřad v příslušném členském státě.

Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 24.6.2019